ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ.

Ο νέος γενικός κανονισμός θέτει προυποθέσεις για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης.

Οι προυποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς είναι οι εξής:

Η διαβίβαση να γίνεται βάσει απόφασης επάρκειας.

Σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαική Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι στην συγκεκριμένη χώρα εκτός ΕΕ ή στον συγκεκριμένο οργανισμό υφίσταται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες όπως το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ύπαρξη ειδικών εποπτικών αρχών, τις διεθνείς δεσμεύσεις κλπ.

Η διαβίβαση να γίνεται βάσει κατάλληλων εγγυήσεων που παρέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και υπό την προυπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Η διαβίβαση να γίνεται μεταξύ εταιριών του ίδιου ομίλου ο οποίος έχει υιοθετήσει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες.

Οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι διαφανείς και να κατοχυρώνουν επαρκώς όλα τα δικαιώματα των υποκειμένων